Beleidsplan

De Statuten
Stichting Sanchabba heeft in het algemeen ten doel het bevorderen en ondersteunen van positieve ontwikkelingen in derde wereld landen, meer speciaal in Gambia (west Afrika). Dit doel wordt meer concreet verwezenlijkt door:

  • Het betalen van schoolgeld aan kansarme kinderen door te bevorderen dat basis en vervolgonderwijs wordt gevolgd.
  • Het verbeteren van de levensomstandigheden en/of de gezondheid van arme gezinnen en/of leefgemeenschappen.
  • Het verstrekken van leermiddelen en waar nodig van medicijnen of rijst.

 

Het beleid
Het beleid van Stichting Sanchabba is er op gericht – door middel van het organiseren van fund raising activiteiten waaronder benefietconcerten en een bingoavond, het onderhouden van contacten met sponsoren en donateurs, het geven van voorlichting en de verkoop van Afrikaanse producten – voldoende middelen te vergaren om aan de doelstellingen te voldoen.

Realisatie
Om het geformuleerde beleid te realiseren, is in Gambia één contactpersoon voor onze stichting actief: Ousman Joof. Ousman houdt toezicht op de gesponsorde schoolkinderen en studenten. Hij onderhoudt contact met de ouders/verzorgers en met de scholen. In geval van ziekte of andere problematiek neemt hij contact op met het stichtingsbestuur en adviseert over te nemen maatregelen. Daarnaast ontvangt en begeleidt hij sponsoren die hun kind en zijn/haar familie willen bezoeken. Ousman beheert een winkeltje én een klein naaiatelier in Kololi waardoor een kleermaker ook wat kan verdienen.

De doelstelling van de Stichting wordt mede vorm gegeven door een open en transparant beleid naar sponsoren en donateurs. Door middel van rapportages en foto’s worden zij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Daarnaast wordt door het jaar heen over alle uitgevoerde activiteiten en projecten gepubliceerd op de website van de stichting: www.sanchabba.nl.
Naast dit verslag worden ook het beleidsplan en ieder jaar een financiële verantwoording, op de website opgenomen.

Verwerving van vermogen en vermogensbeheer
Inkomsten van Stichting Sanchabba bestaan uit (doel)donaties, sponsorgelden ten behoeve van specifieke projecten en de opbrengsten uit fundraising activiteiten. Om deze inkomsten te genereren, wordt contact opgenomen en/of onderhouden met particulieren, bedrijven en instellingen. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door (doel)donaties, sponsoring van projecten, schenkingen, erfstellingen en door inkomsten uit specifieke activiteiten. Het vermogen is op een tweetal bankrekeningen geplaatst. Op de ene bankrekening staan gelden voortvloeiende uit een schenking met een vastgelegd doel. Op de andere bankrekening komen donaties en sponsorbijdragen binnen. Ook de opbrengsten uit ‘eigen’ activiteiten worden op die rekening overgemaakt. Deze fungeert ook als betaalrekening wanneer gelden naar Gambia dienen te worden overgeboekt. Er is een penningmeester die alle inkomsten en uitgaven boekt en de kosten bewaakt. Hij maakt aan het eind van elk jaar een financieel verslag.

Besteding vermogen
Het vermogen van Stichting Sanchabba is in het algemeen gerelateerd aan te betalen schoolgelden en donaties die, indien nodig, voorzien in medicijnen, rijst en relevante hulpgoederen. Daarnaast wordt het vermogen besteed aan projecten die door de doelstellingen van de Stichting worden gedekt. Zie hiervoor ook de website van de Stichting. Tenslotte worden zoveel als mogelijk (per container) hulpgoederen naar Gambia verscheept. Hulpgoederen bestaan uit gereedschappen, verbandmiddelen, geneeskundige apparatuur, sportkleding en -schoeisel alsmede schoolbenodigdheden.

Vermogen wordt naar rato van de gerezen problematiek, het vastgestelde schoolgeld of de opgezette projecten besteed, daarbij lettende op de statutair vastgelegde doelstellingen.

Beloning bestuursleden
Geen der bestuursleden ontvangt een beloning voor verrichte werkzaamheden. Alle werkzaamheden worden pro deo uitgevoerd.

Stichting Sanchabba

Logo stichting Sanchabba

Op het veldje 23, 6372 RZ Landgraaf


 
 

 

Wij zijn ANBI goedgekeurd

 

Copyright © Sanchabba 2024. Alle rechten voorbehouden. - Website door Zeriso

Search