Jaarverslag 2019

8 april 2020, 08:14

Jaarverslag 2019

Schoolgeld
In totaal werd in 2019 voor 105 scholieren c.q. studenten school- of collegegeld betaald. Zes leerlingen sloten hun opleiding met goed gevolg af. Van 8 leerlingen was het resultaat zodanig onvoldoende, of het eindrapport zodanig gemanipuleerd, dat met hun sponsoring werd gestopt. In overleg met de betrokken sponsoren werden hun schoolgeldbijdragen aan andere kinderen ter beschikking gesteld. Door omstandigheden stopten vijf sponsoren met de betaling van het schoolgeld. Voor deze kinderen werden vervangende sponsoren gevonden. 5 kinderen, respectievelijk hun ouders, werden gewaarschuwd dat de studieresultaten zodanig waren dat schoolgeld in 2020 niet zou worden betaald als de resultaten niet aanmerkelijk verbeterden. Een van de oorzaken van die onvoldoende resultaten is dat kinderen vaak thuis moeten meewerken en geen tijd overhouden voor huiswerk. Dit jaar werden geen kinderen van de lijst verwijderd, omdat de ouders niet voldeden aan de door de stichting gestelde voorwaarden. In het algemeen is het schoolgeld voldoende om ook een schooluniform aan te schaffen. In gevallen dat het schoolgeld hoger is dan de jaarlijks gevraagde bijdrage wordt door de betrokken donateurs of door de Stichting een aanvulling gegeven. Dit betreft altijd voortgezette (beroeps)opleidingen. Van alle scholieren/studenten werd vastgesteld dat zij daadwerkelijk naar school gingen. Hun studieresultaten, diploma’s en de foto’s van de kinderen, zijn aan de respectieve sponsoren verzonden.

Ondersteuning
Financiële en materiële hulp werd verleend bij het bewoonbaar maken van twee, door brand vernielde huisjes, bij de versteviging van een bouwvallig en lekkend huisje en bij de aansluiting op elektriciteit van het geopende naaiatelier. Voor drie gezinnen zijn matrassen verkregen zodat kinderen niet meer op de grond hoeven te slapen. Een gezin kon ook van een bed worden voorzien. Deels kon dit worden gerealiseerd door een doeldonatie en deels door daarvan opbrengsten uit de winkel van de contactpersoon van de stichting te gebruiken. Kinderen van de door brand getroffen gezinnen werden gratis voorzien van kleding en schoeisel uit voornoemde winkel. Een kleine tegemoetkoming is gegeven voor de reparatie van inbraakschade aan de toegangsdeur van een woning. In totaal 139 keer werd bij arme gezinnen een zak rijst bezorgd. Soms betreft het gezinnen die ook de zorg van weeskinderen uit hun familie op zich hebben genomen. Om die extra monden te vullen is een zak rijst soms dringend nodig. In gevallen, waarbij de kosten niet zelf konden worden gedragen, werden dokters- en of ziekenhuiskosten en medicijnen betaald. Dit betrof malaria, long- en hartproblemen en extra medische kosten na een bevalling.
Ook in 2019 bezochten enkele sponsoren de door hen geholpen kinderen en hun gezinnen. Deze bezoeken waren, voor beide kanten, altijd een succes. Het verrassingseffect was groot en de dankbaarheid voor de meegebrachte cadeautjes nog groter, konden we vaststellen uit de enthousiaste reacties. In het verslagjaar werden regelmatig hulpgoederen verscheept. Daarvoor is, tegen betaling van de kosten, ruimte beschikbaar in containers die door toedoen van de stichting Gambia For You te Gilze bijna wekelijks vertrekken. De samenwerking met deze Stichting is optimaal, en alle goederen kwamen ongeschonden aan. Hulpgoederen bestonden uit zeep, shampoo, kleding, beddengoed, schoenen, voetbaluitrusting, gereedschappen, naaimachines etc. etc.

Begin 2019 werd een naaiatelier geopend. Doeldonaties maakten dit mogelijk. Het naaiatelier heeft voortdurend opdrachten met pieken voor de feestdagen die in Gambia worden gevierd. De kleermaker bracht zijn eigen klantenbestand mee en verwierf nieuwe. Hij blijkt een vakman die naar volle tevredenheid produceert. Van de opbrengsten van het winkeltje in Kololi en van het naaiatelier wordt, zoals vermeld, ondersteuning geboden.

Financiën
Doeldonaties zijn donaties waarbij de schenker bepaalt om die te gebruiken voor een specifiek doel. Zo zijn er gelden gebruikt voor de betaling van school- of collegegeld, de wateraansluiting van een compound, de verstrekking van rijst en medicijnen of het verschepen van dozen met hulpgoederen en de reparatie van een huisje en het renoveren en inrichten van een klein naaiatelier.

Het financieel jaarverslag over 2019 is elders op de website te lezen.
Ook werden doeldonaties verstrekt bij de aankoop van een waterpomp, een bed en een generator.
De Stichting Sanchabba is een zogenaamde ANBI instelling. Dit betekent dat schenkingen en/of donaties onder bepaalde voorwaarden bij uw belastingaangifte kunnen worden afgetrokken.

BELEIDSPLAN 2020.
Het voorgenomen beleid in 2020 en volgende jaren zal zich richten op het verstrekken van schoolgeld aan kinderen uit (zeer) arme gezinnen. Met name ook voor schoolkinderen of studenten die, door omstandigheden bij familieleden, zijn ondergebracht en die de zorg over hen hebben overgenomen. Ook zal in voorkomende gevallen worden doorgegaan met de begeleiding en de betaling van dokters- en ziekenhuiskosten en medicijnen die door betrokkenen niet kunnen worden betaald. Ook het verzenden van hulpgoederen zal worden voortgezet. Een deel van de hulpgoederen zal worden verkocht. Van de opbrengst kunnen twee families zich onderhouden. In geval van extreme armoede zal met verstrekking van rijst worden doorgegaan.
Kleinschalige projecten als reparaties van daken en van verzakte of ingestorte muren en dergelijke zullen, afhankelijk van binnengekomen donaties, worden uitgevoerd. Ook hier uitsluitend in geval betrokken gezinnen die reparatie onmogelijk financieel kunnen dragen.

KIENEN BINGO KIENEN BINGO. OOK IN 2020.
De jaarlijkse kienavond vond in 2019 plaats op zaterdag 9 november. Zo’n 110 aanwezigen zorgden samen voor een netto opbrengst van 2545 euro! Een groot succes waarvoor we alle deelnemers maar vooral hen die prijzen beschikbaar stelden niet genoeg kunnen bedanken!

In 2020 zal de jaarlijkse kienavond plaatsvinden op zaterdag 7 november.
Plaats: Zaal Streeperkruis te Landgraaf. Aanvang: 19.30 uur.

<< | >>Over Sichting Sanchabba

Voor Stichting Sanchabba staan Afrikaanse kinderen centraal. Kinderen en onderwijs. De stichting betaalt inmiddels dan ook het schoolgeld voor 147 kinderen in Gambia.

Stichting Sanchabba houdt zich verder bezig met kleinschalig ontwikkelingswerk op uiteenlopende gebieden. Zo bouwde de stichting toiletgebouwen bij een school en een ziekenhuis(je) in het binnenland van Gambia en een keuken annex eetzaal bij een school in Brikama en realiseerde een tuinenproject in Sambakuta. Verder zijn er wat kleinschalige zakelijke initiatieven van een financiële injectie voorzien. promo video
video tuinen project

Laatste nieuws

Wist u dat?