Jaarverslag 2018

24 februari 2019, 10:55

Jaarverslag 2018
(foto’s 2018)

Schoolgeld
In totaal werd in 2018 voor 116 scholieren c.q. studenten school- of collegegeld betaald. In totaal 12 leerlingen sloten hun opleiding met goed gevolg af en van een aantal waren de resultaten zodanig onvoldoende dat met hun sponsoring werd gestopt. In overleg met de betrokken sponsoren werden hun schoolgeldbijdragen aan andere kinderen ter beschikking gesteld. Door omstandigheden stopten vijf sponsoren met de betaling van het schoolgeld. Voor deze kinderen werden vervangende sponsoren gezocht. Negen kinderen, respectievelijk hun ouders, werden gewaarschuwd dat de studieresultaten zodanig waren dat schoolgeld in 2019 niet zou worden betaald als de resultaten niet aanmerkelijk verbeterden. Een van de oorzaken van die onvoldoende resultaten is dat kinderen vaak thuis moeten meewerken en geen tijd overhouden voor huiswerk. Dit jaar werden geen kinderen van de lijst verwijderd omdat de ouders niet voldeden aan de door de stichting gestelde voorwaarden.

In het algemeen is het schoolgeld voldoende om ook een schooluniform aan te schaffen. In gevallen dat het schoolgeld hoger is dan de jaarlijks gevraagde bijdrage, wordt door de betrokken donateurs of door de Stichting een aanvulling gegeven. Dit betreft altijd voortgezette (beroeps)opleidingen.
Van de 116 scholieren/studenten werd vastgesteld dat zij daadwerkelijk naar school gingen. Hun studieresultaten en de foto’s van de kinderen, zijn aan de respectieve donateurs verzonden.

Ondersteuning
Financiële en materiele hulp werd verleend bij het bewoonbaar maken van enkele huisjes, de versteviging van en aansluiting op elektriciteit van een winkeltje en de renovatie van een ander. Daken zijn hersteld en muren opnieuw opgetrokken om het binnendringen van regenwater te stoppen. Hiervoor werden cement, zand, tegels en golfplaten aangekocht en een wateraansluiting gerealiseerd. Voor twee gezinnen zijn matrassen verkregen zodat kinderen niet meer op de grond hoeven te slapen. Verder is voor de reparatie van een boot van een plaatselijke visser een financiële bijdrage geleverd.

In totaal 75 keer werd aan een aantal arme gezinnen een zak rijst bezorgd. Vaak betreft het (samengestelde) gezinnen met kinderen waarvan een of soms beide ouders zijn overleden en die bij familie zijn ondergebracht. Om die extra monden te vullen is een zak rijst soms dringend nodig.

In noodzakelijke gevallen, waarbij de kosten niet zelf konden worden gedragen, werden dokters- en/of ziekenhuiskosten en medicijnen betaald. Dit betrof gevallen van malaria, longproblemen, glaucoom (staar) en een bevalling. Na deze bevalling werd de moeder getroffen door een ernstige vorm van mastitis waardoor helaas een gedeeltelijke afzetting van een borst nodig bleek. De uitgebreide onderzoeken, een operatie en medicatie in verband met de ziekte van Hodgkin bij student Amadou Cham leidden in eerste instantie tot een opmerkelijke verbetering. Helaas overleed Amadou plotseling op 2 juni 2018. Over hem stonden we in direct contact met medewerkers van het ziekenhuis. Zij informeerden ons over het verloop van de operatie en het genezingsproces alsmede over zijn plotselinge overlijden wat zijn familie, zijn sponsor en het bestuur van de stichting, na het positieve verloop van de operatie en de genezing ervan, erg aangreep. Ook aan de begrafeniskosten en de nasleep ervan heeft de stichting een bijdrage geleverd. Namens de stichting was een vertegenwoordiger bij die begrafenis aanwezig. Tijdens het bezoek van bestuursleden in september is de familie bezocht. Ook een privé bezoek van een van de bestuursleden aan Gambia is aangegrepen om de familie te bezoeken.

Ook in 2018 bezochten enkele sponsoren de door hen geholpen kinderen en hun gezinnen. Deze bezoeken waren, voor beide kanten, altijd een succes. Het verrassingseffect was groot en de dankbaarheid voor de meegebrachte cadeautjes nog groter, zo konden we vaststellen uit de enthousiaste reacties.

In het verslagjaar werden vier keer hulpgoederen verscheept. Daarvoor is, tegen betaling van de kosten, ruimte beschikbaar in containers die door toedoen van de stichting Gambia For You uit Gilze, regelmatig vertrekken. Hulpgoederen bestonden uit zeep, shampoo, (baby/kinder)kleding, schoenen, voetbaluitrusting, gereedschappen etc. De hulpgoederen gingen voor een deel naar arme gezinnen en voor een deel naar de winkeltjes waarvan twee gezinnen afhankelijk zijn. Begin 2019 zal een derde winkeltje worden geopend.

Financiën
Doeldonaties, donaties waarvan de schenker bepaalt voor welk specifiek doel deze gebruikt wordt, zijn ontvangen en gebruikt voor de betaling van school- of collegegeld, de wateraansluiting van een compound, de verstrekking van rijst en medicijnen, het verschepen van dozen met hulpgoederen en de reparatie van twee huisjes en twee winkeltjes. Het financieel jaarverslag over 2018 is elders op de website te lezen.
De Stichting Sanchabba is een zogenaamde ANBI instelling. Dit betekent dat schenkingen en/of donaties onder bepaalde, door de Belastingdienst gestelde voorwaarden, bij het doen van belastingaangifte kunnen worden afgetrokken.

BELEIDSPLAN 2019
Het voorgenomen beleid in 2019 en volgende jaren, zal zich met name richten op het verstrekken van schoolgeld aan kinderen uit (zeer) arme gezinnen. Met name ook voor schoolkinderen of studenten die door omstandigheden bij familieleden zijn ondergebracht en die de zorg over hen hebben overgenomen. Ook zal in voorkomende gevallen worden doorgegaan met de betaling van dokters- en ziekenhuiskosten en medicijnen die door betrokkenen niet kunnen worden opgebracht. Ook het verzenden van hulpgoederen zal worden voortgezet om extreem arme gezinnen van kleding en schoeisel te voorzien. In enkele gevallen zal kleding beschikbaar worden gesteld voor de verkoop ervan. Van de opbrengst worden gezinnen onderhouden en arme buurtgenoten van een dagelijkse maaltijd voorzien. Met de verstrekking van rijst in gevallen van extreme armoede zal worden doorgegaan.

Kleinschalige projecten als reparaties van daken en van verzakte of ingestorte muren en dergelijke zullen, afhankelijk van binnengekomen donaties, worden uitgevoerd. Ook hier uitsluitend in geval betrokken gezinnen die reparatie onmogelijk financieel kunnen dragen.

KIENEN BINGO KIENEN BINGO. OOK IN 2019.

De jaarlijkse kienavond in 2018 vond plaats op zaterdag 3 november. Zo’n 110 aanwezigen zorgden samen voor een netto opbrengst van 2700 euro! Een groot succes waarvoor we alle deelnemers maar vooral hen die prijzen beschikbaar stelden niet genoeg kunnen bedanken!
In 2019 zal de jaarlijkse kienavond plaatsvinden op zaterdag 9 november.
Plaats: Zaal Streeperkruis te Landgraaf. Aanvang: 19.30 uur.

<< | >>Over Sichting Sanchabba

Voor Stichting Sanchabba staan Afrikaanse kinderen centraal. Kinderen en onderwijs. De stichting betaalt inmiddels dan ook het schoolgeld voor 147 kinderen in Gambia.

Stichting Sanchabba houdt zich verder bezig met kleinschalig ontwikkelingswerk op uiteenlopende gebieden. Zo bouwde de stichting toiletgebouwen bij een school en een ziekenhuis(je) in het binnenland van Gambia en een keuken annex eetzaal bij een school in Brikama en realiseerde een tuinenproject in Sambakuta. Verder zijn er wat kleinschalige zakelijke initiatieven van een financiële injectie voorzien. promo video
video tuinen project

Laatste nieuws

Wist u dat?