Jaarverslag 2017

9 april 2018, 07:57

Jaarverslag 2017
(foto’s 2017)

In dit jaar werd de laatste hand gelegd aan het ziekenhuisje (Regional Health Centre) in Jalanbang.
Aanpassingen werden gedaan om ook tijdens het regenseizoen te kunnen functioneren. Zo werd de grond rondom het gebouw en naar de buitentoiletten betegeld, maar er werd met name geïnvesteerd in materialen ten behoeve van de watervoorziening.
Daar een eerder door de watermaatschappij beloofde aansluiting op een transportleiding technisch niet kon worden gerealiseerd werd een put gegraven. Ook werd een solarsysteem aangelegd, inclusief pomp en leidingen voor het transport van water naar een watertank, op een daarvoor gebouwde stellage.
Na een gebedsdienst werd het ziekenhuisje officieel geopend. Het is op vastgestelde tijden open. De toeloop is groot. Tevens werden in 2017 nog hulpgoederen naar het ziekenhuisje verscheept. Na discussies met betrokkenen en de verantwoordelijke medische autoriteiten in Brikama is afgezien van de ondertekening van een ons voorgelegde Memory of Understanding (MOU) over verdergaande samenwerking. Het ziekenhuisje functioneert onder supervisie van de medische instanties in Brikama. De bemoeienissen van de Stichting met dit project kwamen daarmee tot een einde.

Schoolgeld
In totaal werd in 2017 voor 110 scholieren c.q. studenten school- of collegegeld betaald voor schooljaar 2017/2018. Van de 125 kinderen bleken er vijf hun opleiding met goed gevolg te hebben afgesloten zodat de donatie kon worden beëindigd. Vijf kinderen werden van de lijst afgevoerd omdat de sponsor het schoolgeld persoonlijk en ter plaatse wenste te voldoen en vijf kinderen werden van de lijst verwijderd omdat de ouders niet voldeden aan de door de stichting gestelde voorwaarden. Na onderzoek bleek dat deze kinderen schooljaar 2107/2018 geen opleiding meer zouden volgen en dat de ouders, onder valse voorwendsels, toch het schoolgeld wensten te incasseren.
In het algemeen is het schoolgeld voldoende om ook een schooluniform aan te schaffen. In gevallen dat het schoolgeld hoger is dan de jaarlijks gevraagde bijdrage, wordt door de betrokken donateurs of door de Stichting een aanvulling gegeven. Dit betreffen altijd voortgezette (beroeps)opleidingen.
Van de resterende 110 scholieren/studenten werd vastgesteld dat zij daadwerkelijk naar school gingen. Hun studieresultaten en de foto’s van de kinderen, zijn aan de respectieve donateurs verzonden.
De lijst met de kinderen op de website van de Stichting is bijgewerkt. In verband met de (komende) Privacywetgeving worden de namen van de donateurs niet meer vermeld.

Ondersteuning
Financiële en materiele hulp werd verleend bij het bewoonbaar maken van enkele huisjes voorafgaand aan het regenseizoen. Daken zijn hersteld en muren opnieuw opgetrokken om het binnendringen van regenwater te stoppen. Voor enkele gezinnen zijn bedden gemaakt zodat zij niet meer op de grond hoeven te slapen. Voor de reparatie van een boot van een plaatselijke visser is een financiële bijdrage geleverd.
Ruim 70 keer werd aan een aantal arme gezinnen een of meerdere keren een zak rijst bezorgd. Vaak betreft het gezinnen waarvan een of soms beide ouders zijn overleden en die bij familie zijn ondergebracht. Om die extra monden te vullen is een zak rijst soms dringend nodig.

In noodzakelijke gevallen, waarbij de kosten niet zelf konden worden gedragen, werden dokters- en/of ziekenhuiskosten en medicijnen betaald. Dit betrof gevallen van malaria, maagaandoeningen, hartproblemen, longproblemen, glaucoom (staar) en de uitgebreide onderzoeken en medicatie in verband met de ziekte van Hodgkin bij een van de schoolkinderen.

In het verslagjaar werden drie keer hulpgoederen verscheept. Daarvoor is, tegen betaling van de kosten, ruimte beschikbaar in containers die door toedoen van de stichting Gambia For You te Gilze, regelmatig vertrekken. Hulpgoederen bestonden uit verbandmiddelen, (kinder)kleding, schoenen, voetbaluitrusting, gereedschappen etc.

Financiën
Doeldonaties, donaties waarvan de schenker bepaalt voor welk doel deze schenking bestemd is, zijn ontvangen en gebruikt voor de betaling van school- of collegegeld, de afsluitende werkzaamheden aan het ziekenhuisje te Jalanbang, de wateraansluiting van een compound en het verstrekken van rijst en medicijnen. Daarnaast waren er doeldonaties voor de betaling van huur en voor de aanschaf van een laptop voor een van de studenten. Deze doeldonaties zijn terug te vinden in het financieel jaarverslag (2017) dat elders op de website te lezen is.

De Stichting Sanchabba is een zogenaamde ANBI-instelling. Dit betekent dat schenkingen en/of donaties onder bepaalde, door de Belastingdienst gestelde voorwaarden, bij het doen van belastingaangifte kunnen worden afgetrokken

Beleid 2018
Het voorgenomen beleid in 2018 en volgende jaren, zal zich met name richten op het verstrekken van schoolgeld aan kinderen uit (zeer) arme gezinnen. Met name voor schoolkinderen of studenten die door omstandigheden bij familieleden zijn ondergebracht die de zorg over hen hebben overgenomen. Ook zal in voorkomende gevallen worden doorgegaan met de begeleiding (door de contactpersoon van de Stichting) en de betaling van dokters- en ziekenhuiskosten en medicijnen die door betrokkenen niet kunnen worden opgebracht. Ook het verzenden van hulpgoederen zal worden voortgezet om extreem arme gezinnen van kleding en schoeisel te voorzien. In sommige gevallen zal een deel van de kleding beschikbaar worden gesteld voor de verkoop ervan. Van de opbrengst kunnen betrokkenen o.a. arme buurtgenoten van een dagelijkse maaltijd voorzien. Met de verstrekking van rijst in gevallen van extreme armoede zal worden doorgegaan.

Kleinschalige projecten als reparaties van daken en van verzakte of ingestorte muren en dergelijke zullen, afhankelijk van binnengekomen donaties, worden uitgevoerd. Ook hier uitsluitend bij gezinnen die reparatie onmogelijk financieel kunnen dragen.

<< | >>Over Sichting Sanchabba

Voor Stichting Sanchabba staan Afrikaanse kinderen centraal. Kinderen en onderwijs. De stichting betaalt inmiddels dan ook het schoolgeld voor 147 kinderen in Gambia.

Stichting Sanchabba houdt zich verder bezig met kleinschalig ontwikkelingswerk op uiteenlopende gebieden. Zo bouwde de stichting toiletgebouwen bij een school en een ziekenhuis(je) in het binnenland van Gambia en een keuken annex eetzaal bij een school in Brikama en realiseerde een tuinenproject in Sambakuta. Verder zijn er wat kleinschalige zakelijke initiatieven van een financiële injectie voorzien. promo video
video tuinen project

Laatste nieuws

Wist u dat?