Het ziekenhuis van Jalanbang in aanbouw

Jaarverslag 2014

15 augustus 2015, 13:42

Jaarverslag Stichting Sanchabba 2014

In het Jaarverslag van vorig jaar werd aangegeven dat voorbereidende besprekingen waren gestart met betrekking tot de bouw van een “health post” voor de inwoners van het dorp Jalanbang en de omliggende dorpen. De gesprekken werden in de loop van 2014 voortgezet en resulteerden in een reeks vergunningen, ontwerpplannen en bouwtekeningen.
Met behulp van het Bureau Internationale Samenwerking (BIS) werd de fondsenwerving opgezet en werden mogelijke sponsoren benaderd. Dit resulteerde erin dat in de loop van 2014 met de eerste werkzaamheden kon worden begonnen. De grond werd door de dorpsgemeenschap om niet ter beschikking gesteld en schoongemaakt en de sleuven van de fundering uitgegraven.
De health post bevat een wachtruimte, een ruimte voor de arts en een voor de verpleegkundigen. Daarbij een verloskamer en een vrouwen- en een mannenzaal waarachter twee douche- annex toiletruimten. Douches en toiletten zijn aangesloten op een grote, gemetselde, zinkput. Aangebouwd worden een laboratoriumruimte en een ruimte ten behoeve van de apotheek. Het geheel omheind door een muur met hekwerk.
De bouwwerkzaamheden vorderden gestaag en eind 2014 waren de vooruitzichten op een spoedige oplevering gunstig. Wel ontstond vertraging bij de aansluiting van de elektriciteit en van het water. De opening van de health post werd verwacht in de eerste helft van 2015.

Contacten
Tijdens de bouw was regelmatig contact met bureau BIS, de projectmanager Omar Jallow en de arts van de health post, B. Camara. Ook met verpleegkundige Awa Ceesay was contact over haar toekomstige werkzaamheden. Door haar relatie met de Nederlandse Stichting “Gambia School Children” lukte het alle benodigde laboratoriuminstrumenten aan te schaffen.
Via een Nederlandse relatie werd eerder al een bloedcentrifuge gedoneerd. Dit bleek, ook financieel gezien, een zeer positieve ontwikkeling. Na de opening van de health post is de verwachting dat dokter Camara en verpleegkundige Awa Ceesay in nauwe samenwerking de gezondheidszorg in Jalanbang gestalte gaan geven. Door intensieve contacten met het Bureau Internationale Samenwerking lukte het voldoende middelen te werven om met de bouw te gaan beginnen.

Ontwikkelingen
De begroting voor de bouw van de health post bedroeg 69.500 euro. Met dit bedrag kan, naar het zich laat aanzien, het gebouw, inclusief laboratorium, apotheek en hekwerk worden gerealiseerd. Materiaal wordt zoveel mogelijk centraal ingekocht en er wordt gebruik gemaakt van lokale arbeidskrachten.
Onvoorziene meerkosten leken te ontstaan door het moeten aanstellen van een nachtwaker, meerkosten met betrekking tot aanleggen en aansluiten van water en elektriciteit en het aanleggen van een betonnen pad naar de ingang van het hoofdgebouw alsmede een ‘achterom’ voor een ambulance. Vooral belangrijk in het regenseizoen. Daarnaast was niet voorzien en de voorwaarde die het Health Ministerie later stelde dat het noodzakelijk was, om hygiënische redenen, voor bezoekers twee buitentoiletten te realiseren. Niet voorzien waren ook de extra containerkosten voor de verscheping van de vele hulpgoederen en ander materiaal ten behoeve van de health post.
Na het bekend worden van de plannen om over te gaan tot de bouw, stroomden aanbiedingen binnen voor (gratis) overtollig geworden medische hulpmiddelen. De kwaliteit ervan was dusdanig goed dat op deze aanbiedingen alleen maar positief kon worden gereageerd. Zo kreeg de health post de beschikking over splinternieuwe ziekenhuisbedden inclusief matrassen, lakens en zwenktafeltjes uit een noodhospitaal, verbandmiddelen, ontsmettingsmateriaal, medische instrumenten zoals bloeddrukmeters, stethoscopen, een bloedcentrifuge, injectienaalden, behandeltafels, stoelen en bureaus, kasten, ziekenhuiskleding, schoonmaakartikelen etc.
De geselecteerde goederen, vaak in staat van nieuw, werden verpakt en per container verscheept. Alle goederen arriveerden in goede staat in Gambia waar zij werden opgeslagen om later naar de health post te worden vervoerd. De kosten van het project konden, behalve de bouw van de buitentoiletten, worden voldaan uit de bijdragen van sponsoren.

Diversen 2014
De tuinen in Sambakuta functioneerden naar behoren. Ook in 2014 werd door Bejo Zaden opnieuw een grote hoeveelheid geprepareerd uienzaad ter beschikking gesteld hetgeen in grote dank werd aanvaard. Het helpt het dorp om inkomsten te genereren en heeft de levenstandaard daar aanzienlijk verbeterd.
De timmerwerkplaats in Kololi, opgezet met hulp van de Stichting Gered Gereedschap te Heerlen, bleef succesvol. Gemiddeld 10 medewerkers verdienen daar hun brood. Een economisch gunstige omgeving aan de kust: hotels en restaurants, nieuwbouw en onderhoud, zorgt er voor meer dan voldoende werkaanbod.
In geval van ziekte werden ook in 2014 medicijnen en dokters- en ziekenhuiskosten betaald voor hen die deze kosten niet konden dragen.
Eind september 2014 werd voor 157 scholieren c.q. studenten het schoolgeld betaald. Enkele studenten beëindigden hun opleiding, andere stroomden in. De studieresultaten waren in het merendeel voldoende tot goed. Er waren ook uitblinkers met schitterende eindrapporten. Veelbelovend als met hun studieactiviteiten kan worden doorgegaan.
De school in Kerr Ndongo, eerder van wc’s, een wasplaats en extra schoolmateriaal voorzien, functioneerde uitstekend en trok meer leerlingen uit de omgeving vanwege de betere faciliteiten.

Aktiviteiten 2014
Tijdens een Open Dag in verzorgingshuis annex wijkcentrum Dr. Calshof te Landgraaf werden Afrikaanse artikelen verkocht ten behoeve van de Stichting. Het merendeel van de maskers, olifanten en ander houtsnijwerk werd verkocht. Ook armbanden en halskettingen deden het goed. Een groot succes!
Bij een 40 jarig huwelijksfeest wenste het bruidspaar geen cadeau’s of bloemen maar vroeg om een envelop met inhoud ten behoeve van de Stichting Sanchabba. De opbrengst van deze sympathieke geste bleek 865 euro.
Aan de Steenselse Wielerdag werd deelgenomen door een groep schoolkinderen die zich daarvoor graag lieten sponsoren. De opbrengst voor de Stichting bedroeg 339 euro.
De jaarlijkse Kien/ Bingoavond leverde het mooie bedrag van 2800 euro op.

Plannen
Gesteund door particulieren en de stichting Gered Gereedschap te Heerlen is een plan in voorbereiding om te komen tot een naaiatelier annex kledingwinkel. Professioneel opgeleide kleermakers kunnen daar werken en een inkomen verwerven.
Een drietal families vroeg hulp bij het opknappen van hun huis of van een deel ervan (douche en wc). Douche en wc zijn vaak niet meer dan een gat in de grond met een zinkput in de buurt. De absurde hygiënische omstandigheden en de aanwezigheid van veel kinderen in een compound maken het meer dan nodig om tot actie over te gaan. Medio 2015 hopen we de nodige verbeteringen in de levensomstandigheden van deze families te hebben gerealiseerd.
Medio 2015 wordt de health post in Jalanbang in gebruik genomen. Nog verkregen hulpmiddelen zullen worden verscheept en het project afgerond.

<< | >>Over Sichting Sanchabba

Voor Stichting Sanchabba staan Afrikaanse kinderen centraal. Kinderen en onderwijs. De stichting betaalt inmiddels dan ook het schoolgeld voor 147 kinderen in Gambia.

Stichting Sanchabba houdt zich verder bezig met kleinschalig ontwikkelingswerk op uiteenlopende gebieden. Zo bouwde de stichting toiletgebouwen bij een school en een ziekenhuis(je) in het binnenland van Gambia en een keuken annex eetzaal bij een school in Brikama en realiseerde een tuinenproject in Sambakuta. Verder zijn er wat kleinschalige zakelijke initiatieven van een financiële injectie voorzien. promo video
video tuinen project

Laatste nieuws

Wist u dat?